Ipad avtal

Här finns avtalet för Valstaskolans ipads. När det är dags för utlämning, kommer vårdnadshavare att bli kallade till skolan för ett informations- och föräldramöte. Men läs gärna igenom detta avtal hemma i lugn och ro. Kom ihåg att du kan översätta avtalet här på bloggen.

Avtal för användning av Valstaskolans iPads i hem och skola åk 4–9.

Bakgrund

Alla användare i Sigtuna kommuns Skolnät ska använda all skolans IT-utrustning på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om man disponerar en personlig dator, iPad eller inte. Samhällets lagar och läroplanens värdegrund gäller som norm. Detta innebär att alla ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet.

IPad på Skolnätet får aldrig användas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning, t.ex. genom nedladdning av upphovsrättsskyddat material.
IPad är skolans egendom och är avsedd för skolarbete. När eleven ges ett personligt ansvar för en iPad, upprättas ett avtal mellan skolan och eleven och dennes vårdnadshavare. Avtalet innebär att eleven och vårdnadshavaren accepterar de regler och föreskrifter som finns kring den personliga iPaden. Stickprovskontroller kan komma att göras i samverkan med eleven. Om reglerna inte följs, kan avtalet komma att brytas och eleven förlorar rätten att disponera en personlig iPad.
§ 1 Avtalsparter
Detta avtal skrivs mellan skola samt elev och vårdnadshavare, och är upprättat i två exemplar, varav skola och eleven/vårdnadshavare tar var sitt.

§ 2 Avtalstid
Avtalet gäller för ett läsår. Från och med underskrift dock tidigast 2015-08-18 till och med 2016-06-07 (datum för inlämning kan komma att tidigareläggas).

§ 3 Omfattning
IPad lånas av elev ett läsår i taget. Eleven har därmed inte tillgång till den under sommarlovet. Avtalet omfattar följande utrustning: Ipad2 16GB, laddare och fodral.

§ 4 Äganderätt
Utrustningen ägs av skolan. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta, eller på annat sätt överlåta eller förfoga över iPaden så att skolans äganderätt riskeras.
Om Kronofogden företar utmätning i elevens hem eller om avtalspart försätts i personlig konkurs ska detta omedelbart underrättas skolan.

§ 5 Installation och säkerhet
Eleven har rätt till att installera de appar som ska användas i utbildningen på det Apple-ID som distribueras av skolan. Appar som ska användas i undervisningen kommer att installeras under skoltid tillsammans med lärare.
iPadens ursprungliga konfiguration får inte ändras utan godkännande av administratör på skolan. Appar införskaffas genom App-store och finansieras av Gift Cards som skolan distribuerar. Så kallad ”jailbreak” är inte tillåtet på iPad då de är kommunens egendom och inte privata.
Eleven ansvarar för det som lagras i enheten. Skolan ersätter inte filer eller material som eleven själv har lagrat i iPaden. Skolarbete rekommenderas att lagra i molntjänster.

§ 6 Hantering och förvaring
I skolan ska den personliga iPaden förvaras på ett säkert sätt. iPad är att betrakta som stöldbegärlig och ska under skoltid vara under uppsikt. Under t ex idrottslektioner och dylikt ska den förvaras i låst skåp eller angivet säkerhetsskåp. iPaden ska hela tiden vara i sitt fodral.
Efter skoldagen skall iPad tas med hem, har elev inte möjlighet att ta hem iPaden skall den lämnas in i angivet säkerhetsskåp. Inga iPads är tillåtna i matsalen.
iPaden får inte föras utomlands.

§ 7 Garanti och försäkring
IPad omfattas av garanti och försäkring både i skolan och i hemmet. För att dessa ska gälla måste utrustningen hanteras ansvarsfullt och förvaras säkert. Det innebär att den måste vara i sitt fodral.

§ 8 Förlust och skada
Vid olyckshändelse som medför skada på iPad eller om iPad försvinner ska rektor alltid kontaktas. En bedömning av händelsen görs och beslut fattas kring när, hur och om iPad ska ersättas av elev/vårdnadshavare. Vid förlust av iPad under skoltid ska polisanmälan göras av rektor. Om förlusten skett utanför skoltid görs polisanmälan av elevens vårdnadshavare. Rektor ska alltid informeras när polisanmälan görs. Om skada uppkommit genom avsiktlig skadegörelse kan fråga om ekonomisk ersättning uppstå.

§ 9 Leverans
Utrustningen lämnas ut enligt skolan given ordning samt när detta avtal är underskrivet av respektive vårdnadshavare och elev.

§ 10 Avtalets upphörande
Avtalet upphör utan särskild uppsägning vid avtalstidens slut.

Avtalet kan komma att sägas upp med omedelbar verkan om:
a) om eleven bryter mot bestämmelser enligt detta avtal
b) om eleven inte uppfyller skolplikten och har hög ogiltig frånvaro
c) om eleven slutar på skolan under pågående avtalstid

§ 11 Återlämning
iPad ska återlämnas senast under avslutningsveckan eller då avtalet sagts upp i förtid enligt § 10. Utrustningen ska vid återlämnandet vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal förslitning eller skada som täcks av garantin.

§ 12 Personuppgifter
Barn- och ungdomsnämnden kommer att behandla de personuppgifter som lämnas i avtalet. Ändamålet är att föra en administrativ förteckning över elevernas iPadinnehav i syfte att veta vilken elev som har vilken iPad. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att en gång per år få besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte. Ansökan ska ställas till: Personuppgiftsansvarig, Barn- och ungdomsnämnden, 195 85 Märsta. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att, på begäran av den registrerade, rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

§ 13 Regler och anvisningar för Sigtuna kommuns Skoldatanät
Följande regler och anvisningar gäller för Sigtuna kommuns Skoldatanät.

1. Skolans iPads och nätverk är till för skolarbete. Alla användare på Skolnätet måste uppträda ansvarsfullt och vara rädda om utrustningen.
2. Eleven får bara använda sitt personliga konto på skolan. Eleven får inte låna ut eller medvetet avslöja lösenordet. Det är inte tillåtet att försöka komma åt någon annans konto och lösenord.
3. Samhällets lagar gäller även på Internet. Det är inte tillåtet att på något sätt mobba andra i chattar, e-post eller några andra forum. Det är inte tillåtet att ladda ner eller använda material som sårar eller kränker någon. Eleven ska använda ett vårdat språk när han/hon chattar och skickar e-post.
4. Program, bilder och musik på Internet får inte användas hur som helst. Eleven får inte ladda ner och installera spel, program eller filer som den inte har tillåtelse till. Piratkopierat material får inte förekomma på skolans datorer.
5. Det är inte tillåtet att ändra eller förstöra filer och inställningar som ingår i datorsystemet på eller utanför skolan.

6. Om eleven bryter mot reglerna kan den bli avstängd från skolans datorer/iPad och nätverk under en kortare eller längre tid.

Eleven ska följa alla regler och anvisningar för Sigtuna kommuns Skoldatanät. Om eleven bryter mot lagar och regler kan detta leda till att den blir avstängd. Eleven kan förlora rätten att disponera en personlig iPad. Detta kan dessutom innebära att innehållet i elevens personliga konto och e-post kan kontrolleras.

§ 14 Appar och Apple-Id på Valstaskolan
Varje elev får ett personligt Apple-id som är knutet till Valstaskolan.
Elevens Apple-ID är det som ska användas i skolan och till skolarbete.
Appar köps med hjälp av gift cards som skolan ger ut. Gift cards ska enbart användas till de grundappar som varje iPad ska ha. Grundappar är följande: Pages, Keynote, Garageband och iMovie. Ytterligare appar kommer att installeras för skolarbete.
Spel och andra gratisappar får installeras i mån av minnesutrymme på iPad (Se § 16 för policy kring spel och andra appar).

§ 15 Regler och ansvar för iPads på Valstaskolan
Det är inte tillåtet att fotografera, filma eller ta upp ljud utan tillåtelse.

Eleven ansvarar för att:
1. iPad alltid tas med laddad till skolan.
2. iPadladdare alltid finns med.
3. iPad alltid förvaras i fodral.
4. Förvara iPad på ett säkert sätt och under uppsikt. Då iPaden förvaras i elevskåp måste skåpet vara låst.
5. iPad tas med hem eller låses in i angivet säkerhetsskåp vid skoldagens slut.
6. Följa reglerna i detta kontrakt.

§ 16 Regler sociala medier och spel på Valstaskolan
Samhällets lagar gäller även på Internet. Det är inte tillåtet att på något sätt mobba andra i chattar, e-post eller några forum. Det är inte tillåtet att ladda ner eller använda material som sårar eller kränker någon. Eleven ska använda ett vårdat språk när han/hon chattar och skickar e-post.
Läraren bestämmer vilka spel, appar och program som får användas under lektionen. Att använda iPad till spel och sociala medier får alltså enbart göras med undervisande lärares godkännande. Överträdelse mot §16 kan innebära:
A) Att avtalet bryts och eleven förlorar rätten att disponera en personlig dator/iPad.
B) Tidsreglerad avstängning från nyttjande av personlig iPad.
Jag har tagit del av Avtal för användning av Valstaskolans iPad inklusive regler och anvisningar för Sigtuna kommuns Skoldatanät (§ 13) och är införstådd med vilka villkor och regler (§ 10,14,15,16) som gäller när jag som elev använder skolans iPad och/eller ges ansvar för en personlig iPad som ett verktyg för lärande.

Ort och datum ____________________________________________
Elevens namn ____________________________________________
Födelseår:____ Månad:___Dag:___
Skola ___________________________________________________
Underskrift av elev ________________________________________

Jag/Vi har tagit del av Avtal för användning av Valstaskolans iPad i hemmet och är införstådda med vilka villkor och regler som gäller när mitt/vårt barn använder skolans datorer/iPads och/eller ges ansvar för en personlig iPad som ett verktyg för lärande samt vilken eventuell ersättningsskyldighet det kan innebära. Jag/vi har diskuterat avtalets innehåll med mitt/vårt barn.

Jag/Vi är medvetna om att avtalet gäller så länge mitt/vårt barn är elev på
Valstaskolan eller till dess att iPad återlämnas.

Ort och datum ____________________________________________
Underskrift av vårdnadshavare 1 _______________________________
Namnförtydligande________________________________________
Underskrift av vårdnadshavare 2 _______________________________
Namnförtydligande________________________________________
Lämna den undertecknade blanketten till kontaktlärare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *